Villkor för konsumtionsavtal

Gäller fr.o.m. 2023-04-26
1. Ingående och giltighet av avtal

Detta avtal träder i kraft när Greenely har accepterat Kundens beställning. Greenely har rätt att genomföra en sedvanlig kreditprövning. Om kreditbedömningen ger anledning till oro gällande Kundens kreditvärdighet, har Greenely rätt att avvisa beställningen/erbjudandet. Elleverans påbörjas under förutsättning att Kunden lämnar fullständiga och korrekta uppgifter.

2. Allmänna avtalsvillkor

Utöver Greenelys särskilda avtalsvillkor gäller vid varje tidpunkt elhandelsbranschens allmänna avtalsvillkor, för närvarande EL2012 K (rev) för Konsument. Om skillnader förekommer mellan Greenelys särskilda avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor ska Greenelys avtalsvillkor äga företräde. Detta avtal förutsätter att Kundens anläggning är timavläst. Greenely har rätt att kostnadsfritt beställa detta från Kundens Nätägare genom avtalet.

3. Leverantörsbyte

Genom detta avtal ger Kunden Greenely rätt att för Kundens räkning hantera leverantörsbyte från Kundens nuvarande elleverantör till Greenely. Om Kunden gett Greenely fullmakt i samband med avtalstecknandet har Greenely rätt att inhämta uppgifter om anläggningen som krävs för leverantörsbyte från nätägare samt uppgift om avtalsstart från elleverantör. Kundens nuvarande elleverantör får meddelande om leverantörsbytet, vilket vanligtvis är tillräckligt för uppsägning. Dock kan vissa leverantörer kräva att Kunden själv säger upp elavtalet. För att undvika eventuellt avtalsbrott och lösenavgift hos nuvarande elleverantör bör Kunden kontrollera villkoren för uppsägning i nuvarande elavtal. Kunden ansvarar för alla kostnader som rör avtal med annan elleverantör.

4. Avtalsöverlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra avtalspartens skriftliga medgivande. Greenely har dock rätt att överföra detta avtal till annat bolag inom sin koncern utan skriftligt medgivande från Kunden.

5. Reklamation och tvist

Reklamationer görs i första hand till Greenelys kundservice. Om tvisten inte löses kan ärendet prövas via Allmänna reklamationsnämnden.

6. Anpassning till lagar m.m.

Om någon bestämmelse i avtalet är eller blir ogiltig påverkas inte avtalets övriga delars giltighet. Innehållet i avtalet ska justeras i den omfattning som krävs för att undanröja ogiltigheten, med målet att återskapa den ursprungliga balansen i avtalet.

7. Elpris

Elpriset består av Greenelys rörliga inköpskostnader för el (timmätt) samt en fast månads- eller årsavgift beroende på kundens val. För kunder med timmätning och timavräkning från deras elnätsbolag fastställs det rörliga elpriset per kWh för timmätt leverans i efterhand varje månad, baserat på Nordpools spotpris timme för timme. Elnätsföretaget har maximalt tre (3) månader på sig att genomföra nödvändiga förändringar för att kunna rapportera timmätvärden från det datum kunden valt fakturering baserat på timmätt förbrukning. Under denna tid prissätts leveransen enligt rörligt pris för schablonavräknad leverans, om inget annat avtalats. Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av Greenelys pris för fysisk kraft för aktuellt elområde samt Greenelys rörliga kostnader. Greenely kan inte hållas skadeståndsskyldigt om elnätsföretaget inte genomfört nödvändiga förändringar för att kunna rapportera timmätvärden inom tre (3) månader. Greenely har rätt att ändra den fasta månads- eller årsavgiften, förutsatt att kunden informeras om ändringen minst två (2) månader i förväg. Om nätbolaget inte inkommit med avläsning i tid för fakturering behåller Greenely rätten att fakturera kunden på prognostiserad förbrukning, med automatisk korrigering mot nästkommande faktura(or).

8. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset tillkommer gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Om dessa ändras har Greenely rätt att löpande justera elpriset i motsvarande mån utan föregående underrättelse.

9. Betalning

Kunden ska betala för all levererad el. Den fasta månadsavgiften, det rörliga elpriset, skatter och övriga avgifter debiteras månadsvis i efterskott. Om kunden valt en årsavgift istället för en månadsavgift debiteras den fasta avgiften årligen i förskott. Betalningen ska nå Greenely senast på förfallodagen. Greenely har rätt att avräkna betalning i följande ordning: ränta, avgifter och kapitalbelopp. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Vid inkasso gäller bestämmelserna enligt inkassolagen.

10. Varaktighet och uppsägning

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar. Återbetalning av eventuell innevarande årsavgift som kunden har erlagt sker inte vid uppsägning. Om avtalet sägs upp utan att kunden ingår annat elhandelsavtal tillämpar Greenely vid varje tidpunkt gällande villkor och pris för anvisad elleverans. När kunden flyttar permanent upphör avtalet att gälla.

11. Personuppgifter

Greenely ansvarar för behandlingen av kundens personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar, vilka reglerar insamling och användning av individrelaterade uppgifter (personuppgifter). Kunden har rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas, tillgång till sina personuppgifter och en kostnadsfri kopia av dessa. Kunden har även rätt till rättelse, radering och begränsning av sina personuppgifter samt dataportabilitet (rätt att erhålla personuppgifter i ett allmänt användbart format för överföring från Greenely till en annan part). Greenely lagrar och behandlar kundens personuppgifter under avtalets löptid och upp till ett (1) år efter avtalets upphörande. Om kunden har frågor eller invändningar gällande Greenelys hantering av personuppgifter, är de välkomna att kontakta Greenely via www.greenely.se eller kundservice. Kunden har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndigheten, angående Greenelys behandling av personuppgifter. Greenely Premium AB, org.nr 559070-0976, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm, support@greenely.se, www.greenely.com.

12. Kommunikation

Greenely kommunicerar primärt via elektroniska medel och sekundärt via brev. Kunden ansvarar för att informera Greenely om eventuella ändringar i sina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter.