Villkor för produktionsavtal

Gäller fr.o.m. 2023-04-26
1. Samarbete

Kunden och Greenely ska informera varandra om förhållanden som är av betydelse för avtalets fullgörande. Kunden ska under avtalets giltighetstid vara avtalskund hos Greenely gällande elförbrukning för den anslutningspunkt som solcellsanläggningen är kopplad till.

2. Mätnings- och anläggningskrav

Detta avtal förutsätter att Kunden har ett elnätsavtal kopplat till anläggningen. Produktionen ska mätas separat från Kundens elförbrukning och rapporteras av Kundens elnätsföretag timme för timme, med det anläggnings-ID som anges i avtalet.

3. Giltighetstid

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar.

4. Kundens åtaganden

Kundens åtagande omfattar leverans av överskottsproduktion av el från solceller.

5. Ersättning

Kunden ska erhålla ersättning för levererad överskottsel som levererats till Greenely i enlighet med punkt 6 nedan. Kunden ska under avtalsperioden leverera all överskottsproduktion av el från sin solcellsanläggning till Greenely. Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde där anläggningen befinner sig. Ersättningen baseras på den volym som rapporteras till Greenely från Kundens elnätsföretag. Ersättningen ges endast om Kunden har ett aktivt konsumtionsavtal. Ersättningen ges till Kunden som ett tillgodohavande via samlingsfaktura. Om Kunden tidigare har haft ett tillgodohavande eller har ett tillgodohavande vid avtalets upphörande, betalas ersättningen ut till Kundens angivna konto.

6. Fakturering

Kunden debiteras skillnaden i kronor mellan använd el och inmatad el varje månad. Om värdet på den inmatade elen överstiger värdet på den använda elen läggs beloppet tillgodo på kommande faktura. Produktionsavtalet har ingen månadskostnad.

7. Avtalsöverlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra avtalspartens skriftliga medgivande. Greenely har dock rätt att överföra detta avtal till annat bolag inom sin koncern utan skriftligt medgivande från Kunden.

8. Personuppgifter

Greenely ansvarar för behandlingen av kundens personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar, vilka reglerar insamling och användning av individrelaterade uppgifter (personuppgifter). Kunden har rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas, tillgång till sina personuppgifter och en kostnadsfri kopia av dessa. Kunden har även rätt till rättelse, radering och begränsning av sina personuppgifter samt dataportabilitet (rätt att erhålla personuppgifter i ett allmänt användbart format för överföring från Greenely till en annan part). Greenely lagrar och behandlar kundens personuppgifter under avtalets löptid och upp till ett (1) år efter avtalets upphörande. Om kunden har frågor eller invändningar gällande Greenelys hantering av personuppgifter, är de välkomna att kontakta Greenely via www.greenely.se eller kundservice. Kunden har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndigheten, angående Greenelys behandling av personuppgifter. Greenely Premium AB, org.nr 559070-0976, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm, support@greenely.se, www.greenely.com.

9. Kommunikation

Greenely kommunicerar primärt via elektroniska medel och sekundärt via brev. Kunden ansvarar för att informera Greenely om eventuella ändringar i sina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter.